Προειδοποιηση για τον Αναγνωστη

Τα Blogs πολιτικού περιεχομένου όπως και το ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ περιέχουν ενίοτε υλικό ακατάλληλο για ανηλίκους και συχνά σατυρικό ή υβριστικό.
Κανείς δέν υποχρεώνει κανέναν να το διαβάσει, δεδομένου οτι εκφράζει προσωπικές απόψεις.
Αν νομίζετε ότι σας ενοχλεί παρακαλώ απομακρυνθείτε από την σελίδα .


Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Πρωτοφανής μεθόδευση να εκθέσουν τους δυο οικονομικούς εισαγγελείς!

Αναρτήθηκε από τον/την economikos στο Ιανουαρίου 4, 2012
Βγάζουν λάδι τον Καπελέρη με διάταξη που έβαλαν στο προσχέδιο πολυνομοσχεδίου που θα παρουσιαστεί αύριο στο Υπουργικό.
Η εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Βήμα δηλαδή, όπως γράψαμε νωρίτερα, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το προσχέδιου νόμου, στο οποίο αναγράφεται και η προσθήκη για μείωση των προστίμων που αθωώνει τον Καπελέρη για το θέμα των καυσίμων, που προκάλεσε σάλο, κόντρα μεταξύ Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υπουργείου Οικονομικών.
Ο Καπελέρης που ως γνωστόν δεν διατηρεί καλές σχέσεις με τον Βενιζέλο, αφού στήριξε τη γραμμή Παπανδρέου, φαίνεται ότι βγαίνει «λάδι», αφού θα παρουσιαστεί ότι καλώς έπραξε να “παγώσει” τις εισπράξεις, γνωρίζοντας ότι θα έρθει σχετικός νόμος που μειώνει τα πρόστιμα.
Αυτή η κίνηση «καίει» τους δυο οικονομικούς εισαγγελείς που διέταξαν να διωχθεί για κακούργημα, δημιουργώντας και νέα ερωτηματικά για τους λόγους και τις πιέσεις που δεχόντουσαν όπως κατήγγειλαν, αλλά και για το γεγονός ότι οι καταγγελίες τους μπήκαν εσπευσμένα στο αρχείο!
Τι γράφει αναλυτικά το προσχέδιο νόμου για τα καύσιμα:
«Σε περίπτωση μη καταχώρησης ή εκπρόθεσμης καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α’ του παρόντος νόμου περιόδου, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:
Α) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρησης, εάν το φορολογικό παραστατικό της συναλλαγής αφορά σε ποσότητα:
αα) μέχρι 3.000 λίτρων επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ.
ββ) από 3.000 έως 10.000 λίτρων επιβάλλεται πρόστιμο 400 ευρώ
γγ) από 10.000 έως 30.000 λίτρων επιβάλλεται πρόστιμο 700 ευρώ
δδ) άνω των 30.000 λίτρων επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.
Τα πρόστιμα αυτά δεν επιβάλλονται στην περίπτωση που τα αρμόδια τελωνειακά όργανα κρίνουν με αιτιολογημένη απόφασή τους ότι οι αντίστοιχες παραβάσεις οφείλονται σε αντικειμενική δυσλειτουργία του ανωτέρω συστήματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος αποστείλει με τηλεομοιοτυπία τα στοιχεία της καταχώρησης στο αρμόδιο τελωνειακό όργανο εντός της νόμιμης προθεσμίας καταχώρησης.
Β) Σε περίπτωση μη καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης, εάν το φορολογικό παραστατικό της συναλλαγής αφορά σε ποσότητα:
αα) μέχρι 3.000 λίτρων επιβάλλεται πρόστιμο 400 ευρώ
ββ) από 3.000 έως 10.000 λίτρων επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ
γγ) από 10.000 έως 30.000 λίτρων επιβάλλεται πρόστιμο 1.600 ευρώ
δδ) άνω των 30.000 λίτρων επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Δεν αποτελεί ανακριβή καταχώριση κατά τα ανωτέρω ανακριβής δήλωση η οποία εισήχθη διορθωμένη στο ως άνω σύστημα από μέλος ΔΙΠΕΘΕ, εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Ν. 3899/2010 προθεσμίας.
Σε περίπτωση όπου μέλος ΔΙΠΕΘΕ επαναλάβει, εντός της ίδιας περιόδου χρήσης, τις ως άνω παραβάσεις, ανεξαρτήτως της αναγραφόμενης στο παραστατικό ποσότητας, από δύο έως και πέντε φορές, τα ως άνω πρόστιμα διπλασιάζονται, και από πέντε και πάνω, τα ως άνω πρόστιμα τριπλασιάζονται.
Σε περίπτωση όπου εντός της ίδιας περιόδου χρήσης πετρελαίου θέρμανσης μέλος ΔΙΠΕΘΕ υποπέσει σε μία ή περισσότερες εκ των ως άνω παραβάσεων, οι οποίες αναλογούν στο 5% του συνόλου των φορολογικών παραστατικών που έχει υποβάλει στο σύστημα για την ίδια περίοδο, διαγράφεται από το μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.
Γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και επί εκπρόθεσμης καταχώρισης, ανακριβούς καταχώρισης και μη καταχώρισης φορολογικών παραστατικών συναλλαγής πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, οι οποίες τελέστηκαν από την 1η/1/2011 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ως ακολούθως:
α) Για τις περιπτώσεις όπου δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση για υπαγωγή του στις παρούσες διατάξεις εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
β) Για τις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη και κατά αυτής έχει ασκηθεί προσφυγή, επί της οποίας δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση για υπαγωγή του στις παρούσες διατάξεις και παραιτηθεί όλων των ενδίκων μέσων, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
γ) Για τις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη και η προθεσμία προσφυγής παρήλθε άπρακτη, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση για υπαγωγή του στις παρούσες διατάξεις εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόστιμα που αντιστοιχούν στις παραβάσεις της παρούσας παραγράφου καταβληθούν σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έκδοση της οικίας καταλογιστικής πράξης, το ποσό του προστίμου περιορίζεται στο 80% του συνολικά επιβληθέντος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου